GDPR

Ochrana osobných údajov a cookies

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Robím všetko preto, aby ste sa u mňa cítili bezpečne a prehlasujem, že som prijala všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Vaše osobné údaje sú na mojom serveri šifrované.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Bc. Lucia Vajdová IČO: 44028725 so sídlom Ul.Psíky, Skalica, 90901 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Bc. Lucia Vajdová
adresa: Ul.Psíky, Skalica, 90901
email: foto.vajdova @gmail.com

Aké typy osobných údajov zbieram a načo ich potrebujem

Žiadosti, cenové ponuky a dopyty z webových formulárov

   • Meno a priezvisko (nepovinné)
   • Telefónné číslo
   • E-mail
Uvedené údaje sa zbierajú za účelom poskytnutia mojej odpovede na Vaše otázky/dopyt. Bez uvedenia vášho  tel. čísla, alebo emailu nieje možné aby som Vás spätne kontaktovala a zaslala Vám odpoveď. Informácie a údaje zo svadobného kontaktného formulára slúžia pre lepší prehľad o organizácii Vášho svadobného dňa a slúžia na zlepšenie efektivity fotografických služieb v svadobný deň. Informácie z formulárov nie sú poskytované žiadnym ďalším osobám, ani tretím stranám.

Newsletter (neaktívny)

   • E-mail – Momentálne neposkytujem službu newslettera

Prenos údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ neodovzdáva a nemá v budúcnosti v úmysle odovzdávať osobné údaje svojich klientov do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Zabezpečenie osobných údajov

Aby boli vaše osobné údaje u mňa chránené, vykonala som primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.  

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávam

Vaše osobné údaje uchovávam po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu.  Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých mojich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musím uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov. V prípade marketingových aktivít, alebo v iných prípadoch, na ktoré stemi udelili súhlas, uchovávam vaše údaje do doby odvolania vášho súhlasu. 

Vaše práva

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť: – právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov

   • právo doplniť alebo opraviť osobné údaje
   • právo na prístup k údajom
   • právo na vymazanie osobných údajov
   • právo na obmedzenie spracúvania
   • právo vniesť námietku
   • právo na podanie sťažnosti
   • právo na prenos údajov
Právo na doplnenie a opravu

Ak sú vaše údaje nesprávne uvedené, môžete ma požiadať o ich opravu emailovou formou na e-mailovú adresu foto.vajdova @gmail.com  a požiadať o ich opravu a doplnenie. 

Prístup k údajom

Máte právo požiadať ma o prehľad údajov, ktoré o vás spracúvam, za akým účelom, komu ich poskytujem, ako dlho ich budem uchovávať a to prostredníctvom e-mailovej adresy foto.vajdova @gmail.com

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požiadať ma o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvam a to v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky a nedotkne sa to údajov, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry):

  • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované
  • Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov
  • Osobné údaje boli spracované nezákonne
  • Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy
  • Ide o osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov
Právo na obmedzenie spracúvania
  • Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v nsledovných prípadoch:
  • namietate správnosť osobných údajov, a to do doby než sa overí správnosť osobných údajov
  • spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné
  • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, avšak vy ich potrebujete pre uplatnenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov
  • namietate podľa predchádzajúceho bodu so spracovaním vašich osobných údajov
Právo na vznesenie námietky

Máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, ktoré je vykonané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

Právo na podanie sťažnosti

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete tu https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0.

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú e-mail, jazyk, filtrovanie, zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používam súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na nevyhnutnú funkcionalitu webstránok. Štatistické údaje o návšteve mojej web stránky nespracuvávam a nesledujem.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke wikipedia.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Analytické Cookies

Táto stránka nepoužíva službu Google Analytics.